Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door Hoeve Meerzicht.
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip 'huurder' verstaan: de persoon die met Hoeve Meerzicht een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie. Onder het begrip 'gebruiker' wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Hoeve Meerzicht wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2. Reserveringen
Hoeve Meerzicht neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
Hoeve Meerzicht behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
Indien Hoeve Meerzicht uw reservering in behandeling neemt, zendt Hoeve Meerzicht u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Hoeve Meerzicht.
Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met Hoeve Meerzicht, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
Tussen u en Hoeve Meerzicht komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Hoeve Meerzicht de schriftelijke bevestiging van uw reservering tevens factuur aan u heeft verzonden.
De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Artikel 3. Wijzigingen in de overeenkomst
Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Hoeve Meerzicht niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Hoeve Meerzicht om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval Hoeve Meerzicht uw wijzigingen accepteert, kan Hoeve Meerzicht u wijzigingskosten in rekening brengen.
Artikel 4. Plaatsvervangende gebruiker
Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Hoeve Meerzicht.
Indien u en Hoeve Meerzicht zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Hoeve Meerzicht voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

Artikel 5. Tarieven
U bent aan Hoeve Meerzicht verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van Hoeve Meerzicht (water, energie, internetgebruik e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Hoeve Meerzicht het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).
Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Hoeve Meerzicht is verzonden.
Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 6. Bijkomende kosten
U/de huurder bent/is behalve de huurprijs ook reserveringskosten vervoerskosten of andere wenselijke faciliteiten verschuldigd. Dit kan in overleg met Hoeve Meerzicht afwijken van de vooraf gemaakte reservering en meer bedragen.

Artikel 7. Betalingen
De huursom vermeerderd met in rekening gebrachte kosten, dient u onmiddellijk tot 50% te voldoen bij reservering. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van Hoeve Meerzicht op Rabobank rekeningnummer NL03RABO034.28.03.336. Het restant wordt bij aankomst contant voldaan. Eventueel bijkomende kosten kunnen achteraf contant worden voldaan. Volledige betaling vooraf op rekening is ook mogelijk. De betaling dient dan binnen te zijn op de rekening en zichtbaar te zijn bij vertrek van de huurder na afloop van het verblijf.
Indien u telefonisch reserveert, betaalt u binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur. Als bij aankomst op blijkt dat het bedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Hoeve Meerzicht, dan dient u het (restant van het) bedrag alsnog ter plekke te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan Hoeve Meerzicht u het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Hoeve Meerzicht, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.
Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Hoeve Meerzicht u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Hoeve Meerzicht zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Hoeve Meerzicht als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Hoeve Meerzicht in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. Hoeve Meerzicht heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten van € 25,-- per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van het artikel onder annuleringskosten van toepassing.
Hoeve Meerzicht heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

Artikel 8. Aankomst en vertrek
De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. In overleg met Hoeve Meerzicht kan hiervan worden afgeweken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.30 uur verlaten te zijn.
Indien u de overeenkomst met Hoeve Meerzicht voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en Hoeve Meerzicht daarmee akkoord gaat, is Hoeve Meerzicht steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.
Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en voldoet aan de daarin gestelde eisen.

Artikel 9. Reglement
Alle gasten dienen zich te houden aan de door Hoeve Meerzicht vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het reglement.
Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan Hoeve Meerzicht besluiten de gasten niet onder te brengen.
Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat bij de reservering is afgesproken.
Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.
De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen). Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, reglementen Hoeve Meerzicht het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van het Hoeveterrein te (laten) verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
Indien het eigenaren of mensen in de leidinggevende functie ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is deze persoon gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.
Artikel 10. Huisdieren
Hoeve Meerzicht biedt huisdiervrije accommodaties aan. Het meenemen van huisdieren is dan ook niet wenselijk/toegestaan.

Artikel 11. Gebruik
De huurder en degenen die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders op het terrein, gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.
Daarnaast zijn de huurder en degenen die de huurder vergezellen steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Hoeve Meerzicht en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

Artikel 12. Annuleringskosten
Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later de totale kosten/overeengekomen huurprijs.
Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

Artikel 13. Vooruit reserveren
De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Als aanbetaling dient huurder € 30,- vooruit te voldoen, welke aanbetaling met het definitieve bedrag verrekend kan worden. Indien de voorlopige reservering niet omgezet wordt in de definitieve reservering vindt restitutie plaats van de aanbetaling.

Artikel 14. Overmacht en wijzigingen
In het geval Hoeve Meerzicht al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).
Overmacht aan de zijde van Hoeve Meerzicht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Hoeve Meerzicht, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, , blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Hoeve Meerzicht het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Hoeve Meerzicht zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
Artikel 15. Opzegging
Hoeve Meerzicht heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Hoeve Meerzicht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit kluisjes), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op onze hoeve of de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Hoeve Meerzicht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Hoeve Meerzicht of (één van) haar werknemers.
Specifiek voor het zelfstandig laten rondlopen van kinderen van de huurders of verwante personen op het erf en rond de stal of in de schuur stelt Hoeve Meerzicht zich in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade, gevolgen of letsel hierdoor. Zo ook niet voor volwassenen.
Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Hoeve Meerzicht is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
Hoeve Meerzicht is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Hoeve Meerzicht ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming p de hoeve bevinden.
U vrijwaart Hoeve Meerzicht voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op de hoeve bevinden.
Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

Artikel 17. Klachten
Ondanks de zorg en de inspanning van Hoeve Meerzicht kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw verblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij het management van Hoeve Meerzicht van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan heeft u uiterlijk 1 maand na vertrek uit de accommodatie van uw verblijf de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Hoeve Meerzicht, Monnickenmeer 4, 1141 PB  Monnickendam o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, accommodatie. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen u en Hoeve Meerzicht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Reisdocumenten
U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Hoeve Meerzicht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

 

Artikel 20. Privacy
Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens, zoals bij hotelpartners en de vereniging waarvan wij deel uit maken (Hotel de Boerenkamer).
Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten omdat gegevens niet compleet zijn. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.
Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen of wanneer u uw gegevens uit onze administratie wilt laten verwerken, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Hoeve Meerzicht, Monnickenmeer 4, 1141 PB  MONNICKENDAM of een e-mail naar info@hoevemeerzicht.nl
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Met uitzondering van de partijen, waarmee wij werken om onze dienstverlening te kunnen leveren. Deze partijen kunnen bij de gegevens die u ons verstrekt om de overeenkomst tot reservering aan te gaan. Dit betreft een boekhoudkantoor en een ondersteuner die als verwerker optreden. Met hen hebben wij een verwerkingsovereenkomst opgesteld om uw gegevens te beschermen.
Uw gegevens worden bij ons bewaard zolang als dit nodig is voor onze dienstverlening.

Artikel 21. Algemeen
Kennelijke druk en zetfouten binden Hoeve Meerzicht niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

Monnickendam, mei 2018

Monnickenmeer
WebWaterland.nl